Všeobecné obchodní podmínky

Společnost

Škola Bezva běžky CZ s.r.o.

Sídlo společnosti:
U Ladronky 1167/30
Břevnov
Praha 6
169 00

IČO: 09675264

Číslo účtu: 236260976/0600 (MONETA Money Bank, a.s.)

Kontakt:
tel.: 775026216
e-mail: info@bezvabezky.cz

Obchodní podmínky vztahující se na prodej a nákup zboží uskutečňované prostřednictvím internetového obchodu www.bezvabezky.cz a objednávání a poskytování sportovních kurzů pořádaných a nabízených Bezva běžky CZ, prostřednictvím internetových stránek www.bezvabezky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní
podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím dále
specifikovaných internetových stránek a poskytování služeb prostřednictvím těchto
stránek zakoupených. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti
smluvních stran.
1.2. Provozovatelem internetových stránek, internetového obchodu a
poskytovatelem služeb je Škola Bezva běžky CZ s.r.o., U Ladronky 1167/30, Břevnov, Praha 6, 169 00, IČO: 09675264
1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním
řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí
občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) a je-li druhou smluvní
stranou spotřebitel také zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., v
platném znění).

1.4. Pro účely těchto obchodních podmínek mají následující výrazy
tento význam:
• „Společností“ se rozumí Škola Bezva běžky CZ s.r.o., U Ladronky 1167/30, Břevnov, Praha 6, 169 00, IČO: 09675264, která provozuje webové
stránky a vystupuje dále jako prodávající a/nebo poskytovatel služby.
• „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na
webových stránkách, založila si u Společnosti zákaznický účet a odebírá od
Společnosti zboží nebo služby, případně odebírá od Společnosti zboží nebo služby
bez registrace na webových stránkách, není-li registrace vyžadována. Zákazníkem
může být spotřebitel či podnikatel.
• „Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy a/nebo
smlouvy o poskytnutí kurzu se Společností nejedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
• „Podnikatelem“ se rozumí:
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle
zvláštních předpisů, a
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle
zvláštního předpisu.
• „Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný Společností na
internetové adrese http://www.bezvabezky.cz.
• „Zbožím“ se rozumí zákazníkem závazně objednaná věc, jenž je předmětem kupní
smlouvy uzavřené mezi Společností jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím
prostřednictvím webových stránek.
• „Kurzem“ se rozumí kurz, akce či jednotlivá služba objednaná zákazníkem, jenž je
předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu uzavřené mezi Společností jako
poskytovatelem kurzu a zákazníkem prostřednictvím webových stránek.
• „Vstupenkou na kurz“ se rozumí doklad osvědčující, že se účastník kurzu může
zúčastnit kurzu, není-li toto právo prokázáno dle dohody jinak.
• „Účastníkem kurzu“ se rozumí osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem
kurzu může být osoba odlišná od zákazníka.
1.5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s
těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří
nedílnou součást uzavírané smlouvy. Při uzavření smlouvy bude zákazníkovi zasláno
e-mailové potvrzení objednávky.
2. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI PRODEJI
ZBOŽÍ
2.1. Kupní smlouva
2.1.1. Umístěním nabídky prodeje zboží na webových stránkách vyzývá
Společnost zákazníky k podání objednávek za účelem uzavření kupní smlouvy na
zboží. Zákazník projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu vyplněním a odesláním
objednávky prostřednictvím webových stránek. Společnost projevuje svoji vůli uzavřít
kupní smlouvu potvrzením objednávky zákazníka na e-mailovou adresu zákazníka,
kterou zákazník uvedl v objednávce. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení
potvrzení objednávky zákazníka ze strany Společnosti zákazníkovi. Od tohoto
okamžiku vznikají mezi zákazníkem a Společností vzájemná práva a povinnosti, jež
jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy.
2.1.2. Kupní smlouva je uzavírána zejména prostřednictvím webových
stránek. Ve výjimečných případech, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti, může být
učinění objednávky a uzavření kupní smlouvy provedeno též jiným způsobem,
přičemž i na takové způsoby uzavření smlouvy se užijí tyto obchodní podmínky.
2.2. Dodací podmínky zboží
2.2.1. Objednané zboží je doručováno dle množství, velikosti a váhy
obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou.
2.2.2. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních
možností Společnosti realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 3 – 10 pracovních
dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací
lhůta i delší, o čemž bude zákazník bezodkladně po zjištění této skutečnosti
vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky zákazníka. Za splnění
dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení
zajišťuje Společnost. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad
(fakturu) a je-li to s ohledem na charakter zboží obvyklé též návod na používání
zboží v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby resp.
pošty je zákazník povinen vždy zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V
případě, že obal je poškozen je zákazník povinen tuto skutečnost uvést do
předávacího protokolu přepravní služby, resp. pošty. Společnost je povinna obstarat
objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, je zákazník oprávněn od
smlouvy odstoupit. Daňový doklad (faktura) může, v určitých případech, zároveň
sloužit jako záruční list a může být zaslána zákazníkovi např. elektronickou cestou.
V tomto případě na vyžádání zašleme originál daňového dokladu poštou.
2.2.3. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Ceny dopravy
jsou uváděné včetně DPH. Náklady na dopravu zboží je rozlišováno podle zvoleného
způsobu dopravy.
2.2.4. Zboží je zákazníkovi zasíláno poštou nebo jinou přepravní službou
na dodací adresu zákazníka uvedenou v objednávce, a to dle způsobu platby
obyčejně či na dobírku. Pokud se jedná o Dárkový poukaz, ten je zasílán v elektronické podobě.
2.3. Platební podmínky zboží
2.3.1. Základním způsobem provedení platby je platba on-line prostřednictvím platební karty nebo platba bankovním převodem.
2.3.2. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH případně
dalších poplatků, které je zákazník povinen za zboží zaplatit.
2.3.3. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává
do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Společnosti.
2.3.4. Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na
webových stránkách jsou vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob. Cena je
platná v době objednání ze strany zákazníka.
2.4. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
2.4.1. Spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 písm. a)
občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne následujícího
po dni převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace
na dálku. Tím není dotčeno ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku.
Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit
Společnosti nejpozději do 14. dne ode dne následujícího pod dni převzetí zboží.
Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží (zejména poštovné za cestu
zboží zpět k Společnosti). Společnost má právo na náhradu skutečně vynaložených
nákladů spojených s vrácením zboží.
2.4.2. Odstoupení od smlouvy, jakož i zboží samotné je zákazník povinen
zaslat na korespondenční adresu Společnosti:
Škola Bezva běžky CZ s.r.o., Roztocká 1095, Jilemnice, 51401, IČO: 09675264
2.4.3. Zboží je spotřebitel povinen Společnosti vrátit nejpozději do 30 dnů
ode dne odstoupení od smlouvy.
2.4.4. Zaplacené finanční prostředky je Společnost povinna vrátit
spotřebiteli nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, resp. po obdržení
vráceného zboží či prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal, a to převodem na
bankovní účet spotřebitele, jehož číslo spotřebitel uvede v odstoupení od smlouvy, či
jiným dohodnutým způsobem.
2.4.5. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací,
nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží
převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může
Společnost vracené finanční prostředky snížit o tomu odpovídající částku (v souladu
s ust. § 1833 a ust. § 2999 odst. 1 občanského zákoníku).
2.4.6. Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na vstupenky na kurzy
vztahující se k určitému termínu kurzu.
2.4.7. Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních
podmínek neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
2.5. Odstoupení od smlouvy ze strany Společnosti
2.5.1. Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy uzavřené se
zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro
tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno,
že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného
významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno zejména mylné uvedení
prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace
nastane, Společnost bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o
dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude
mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném
termínu.
3. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ
KURZŮ
3.1. Smlouva o poskytnutí kurzu
3.1.1. Předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu je závazek Společnosti
poskytnout zákazníkovi kurz a umožnit zákazníkovi či jinému účastníkovi účast na
takovém kurzu a závazek zákazníka uhradit Společnosti cenu za poskytnutí kurzu.
3.1.2. Na způsob a okamžik uzavření smlouvy o poskytnutí kurzu se
přiměřeně užije článek 2.1 těchto obchodních podmínek.
3.2. Vstupenky na kurzy – dodání a platba
3.2.1. Zákazník nebo účastník je povinen se před účastí na kurzu
prokázat platnou vstupenkou na kurz.
3.2.2. Na způsob dodání vstupenky na kurz se přiměřeně užije článek 2.2
těchto obchodních podmínek. Vstupenku na kurz je též možné dodat v elektronické
podobě prostřednictvím emailu.
3.2.3. Na způsob platby za poskytnutí kurzu se přiměřeně užije článek
2.3 těchto obchodních podmínek.
3.3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.3.1. Kurzu je oprávněn se účastnit zákazník nebo jím označený
účastník. Kde se v tomto článku hovoří o účastníkovi, má se tím na mysli též
zákazník účastnící se osobně kurzu.
3.3.2. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat
pokyny lektora Společnosti, nebo jeho zástupce.
3.3.3. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností
vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky kurzu, kteří se zúčastní
kurzu, na základě jím uzavřené smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s těmito
obchodními podmínkami.
3.4. Zrušení kurzu
3.4.1. Společnost si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto
případech:
(a) nejpozději 5 dnů před konáním kurzu není kurz obsazen minimálním počtem
účastníků, tj. minimálně 3 osobami;
(b) lektor Společnosti nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné
závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu a Společnosti se ani s vynaložením
veškerého úsilí nepodaří zajistit náhradního lektora odpovídající úrovně.
(c) v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka
(např. nedostatečné sněhové podmínky).
3.4.2. V případě, že Společnost zruší konání kurzu, zavazuje se tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, a to způsobem, kterým
byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby
byl zákazník a/nebo účastník co nejdříve informován.
3.5. Storno podmínky
3.5.1. V případě, že zákazník či další účastníci kurzu nemohou
absolvovat kurz, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit Společnosti.
3.5.2. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v
souladu s ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku. V případě ukončení smlouvy o
poskytnutí kurzu dohodou je Společnost povinna zákazníkovi vrátit cenu za
poskytnutí kurzu do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to převodem na
bankovní účet zákazníka, jehož číslo zákazník uvede, či jiným dohodnutým
způsobem, není-li dohodou stanoveno jinak. Z této částky je Společnost oprávněna,
není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši:
(a) zákazník odstoupí od smlouvy 30 a více kalendářních dnů před konáním
kurzu – bez poplatku;
(b) zákazník odstoupí od smlouvy 14 až 29 kalendářních dnů před konáním
kurzu – 25% z ceny kurzu, akce, resp. jednotlivé služby;
(c) zákazník odstoupí od smlouvy 7 až 13 kalendářních dnů před konáním
kurzu – 50 % z ceny kurzu, akce, resp. jednotlivé služby;
(d) zákazník odstoupí od smlouvy méně než 6 kalendářních dnů před konáním
kurzu nebo v den konání kurzu – 100 % z ceny kurzu, akce, resp. jednotlivé služby.
3.5.3. V případě, že se zákazník na kurz nedostaví, nemá nárok na
vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný.
3.5.4. V případě, že se zákazník nemůže zvoleného kurzu zúčastnit, lze
po domluvě (nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním kurz, akce, resp. jednotlivé
služby) poslat za zákazníka na kurz náhradu a nebo využít nabídky jiného termínu
(pouze 1x).
4. REKLAMACE
4.1. Reklamace zboží
4.1.1. Při prodeji zboží spotřebiteli je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z
vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen
“záruka”). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů)
způsobené používáním. Na žádost spotřebitele je Společnost povinna poskytnout
záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje
namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o zakoupení věci obsahující
potřebné údaje.
4.1.2. Spotřebitel při uplatnění záruky má tato práva:
(a) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, právo na odstranění
vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud spotřebitel neuplatní právo na
slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Společnost dodat to, co
chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Společnost odstranit podle své
volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí spotřebiteli způsobit
nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Společnost vadu věci včas nebo vadu věci
odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od
smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu
Společnosti. (b) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, právo na
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na
odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od
smlouvy. Spotřebitel sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo
bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže spotřebitel
změnit bez souhlasu Společnosti; to neplatí, žádal-li spotřebitel opravu vady, která se
ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-
li spotřebiteli, že vady neodstraní, může spotřebitel požadovat místo odstranění vady
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li
spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení
smlouvy.
(c) Jde-li o vady vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící
řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní
smlouvy.
(d) Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se
za vadu, která existovala již v době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak či to
neodporuje povaze zboží. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s
kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má spotřebitel právo na to, aby
Společnost bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedla do stavu odpovídajícího
kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou zboží, pokud to není
vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo jeho opravou; není-li takový postup
možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím zboží o rozporu s kupní
smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní
smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje
za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo
pokud se neprokáže opak.
4.2. Reklamace kurzu
4.2.1. Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a
těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat.
4.2.2. Pokud Společnost reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou,
zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Společnost oprávněna zajistit zejména
poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí kurzu či vrácením ceny za poskytnutí kurzu či
bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu.
4.3. Společná ustanovení
4.3.1. O reklamaci Společnost rozhodne ihned, ve složitých případech do
3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží
či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se Společnost se spotřebitelem písemně nedohodne jinak. Po
uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako při podstatném porušení smlouvy.
Společnost vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil
reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále
Společnost vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace
Společnost spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
4.3.2. Spotřebitel může reklamaci uplatnit na adrese Společnosti
uvedené v článku 2.4.2 těchto obchodních podmínek.
4.3.3. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly
v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě zjevně
neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů
spojených s vyřízením reklamace a současně ani Společnost nemá nárok na
náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele
nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá
dovozovat, že se ze strany spotřebitele jednalo o zneužití práv).
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Ochrana osobních údajů
5.1.1. Učiněním objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami
zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl.
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, Společnost
zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno,
příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní kontakt, korespondenční adresa,
adresa pro fakturaci a dodání zboží, název firmy, IČ, DIČ.
5.1.2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je Společnost oprávněna
zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných
nebo zprostředkovávaných Společností. Podrobnosti o e-mailové adrese je
Společnost dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření
obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, v platném znění.
5.1.3. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho
osobních dat dle tohoto článku obchodních podmínek písemnou formou odvolat.
5.1.4. V případě, že zákazník poskytuje Společnosti v souladu s těmito
obchodními podmínkami osobní údaje účastníků kurzu, zavazuje se zákazník zajistit
předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů v rozsahu, v
jakém je poskytuje zákazník a prohlašuje, že takový souhlas zajistí před první
předáním takových osobních údajů účastníků Společnosti.
5.1.5. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových
a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů. Tyto záznamy je Společnost
oprávněna dále použít a zveřejňovat zejména na webových stránkách, v obchodních
materiálech i jako součást autorského díla vytvořeného Společností, přičemž pro tyto
účely je Společnost oprávněna pořízené záznamy užívat všemi způsoby užití ve
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, a to bezúplatně ve
vztahu k osobám zachyceným na záznamech, není-li do konce kurzu, při kterém byly
záznamy pořízeny, zákazníkem či osobami zachycenými na záznamech požadováno
jinak.
5.1.6. V případě, že je účastníkem kurzu osoba odlišná od zákazníka na
základě jím uzavřené smlouvy, zavazuje se zákazník zajistit předchozí souhlas
účastníka ve smyslu článku 5.1.5. těchto obchodních podmínek a výslovně
prohlašuje, že získá takový předchozí souhlas před účastí účastníka na kurzu. Pro
případ, že by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým, odpovídá zákazník za škodu
způsobenou Společnosti.
6. Platnost a účinnost
6.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014 a ruší
platnost a účinnost předchozích obchodních podmínek.. Tyto obchodní podmínky
jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo jako dokument na webových stránkách